Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok 

 

 

Mária Dobrowolská DOMČEK, Cyrila a Metoda 2416/45, 07101 Michalovce, Slovensko, IČO: 44336888, 

DIČ: 1039922400, IČ DPH: SK1084411834 (osoba identifikovaná pre daň podľa §7a zákona o DPH - nie sme platcami DPH), 

(ďalej ako Predajca") vydáva v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z.

o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

 

 

 

Článok I


Základné ustanovenia a definície pojmov

 

1.1

 

Tento Reklamačný poriadok upravuje postup Predajcu pri prijímaní a vybavovaní Reklamácií Zákazníkov, ktorými uplatňujú svoj nárok 
na preverenie správnosti alebo kvality činnosti Predajcu, Predajcom poskytovaných Produktov a služieb, prípadne ktorými poukazujú na konkrétne nedostatky v poskytovaní Služieb Predajcu.

 

1.2

 

Na účely tohto Reklamačného poriadku je:


1.2.1

 

Zákazník - osoba, s ktorou má Predajca uzavretý obchod v zmysle Zákona č. 102/2014 Z.z. - zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

1.2.2

 

Reklamačné konanie - konanie Predajcu, ktoré je vedené na podklade Reklamácie.

 

1.2.3

 

Reklamáciou - podanie Zákazníka, ktorým namieta správnosť a/alebo kvalitu Predajcom poskytovaných Služieb alebo ktorým
poukazuje na konkrétne nedostatky Predajcom poskytovaných služieb alebo Predajcom predávaných Produktov.

 

Reklamáciou nie je najmä:


- podanie:


a) v ktorom Zákazník vo všeobecnej rovine poukazuje na nedostatky Služby, resp. navrhuje ich zlepšenie nevzťahujúce sa
ku konkrétnej Službe alebo Produktom ponúkaných Predajcom vo vzťahu k Zákazníkovi;- žiadosť o:a) zrušenie objednávky pripravenej k odoslaniu;

 

1.2.4

 

Sídlo firmy - priestory Predajcu, ktoré sú uvedené na internetovej stránke Predajcu www.dresy-trikoty.sk.

 

1.2.5

 

Služba a Produkt - akákoľvek služba a produkt poskytovaná/ý Predajcom v medziach jeho povolenia a oprávnenia na podnikateľskú činnosť.

 

1.2.6

 

Vybavenie Reklamácie - ukončenie konania o Reklamácii zo strany Predajcu po preverení Zákazníkom v Reklamácii uvedených
skutočností.

 

 

Článok II


Spôsob a forma uplatnenia Reklamácie

 

2.1

 

Reklamáciu môže Zákazník uplatniť:


a) formou písomného podania, a to jeho:


    - odovzdaním osobne v Sídle firmy;
    - zaslaním prostredníctvom pošty na adresu:

 

              Mária Dobrowolská DOMČEK, Cyrila a Metoda 2416/45, 07101 Michalovce, Slovensko

 


b) elektronickou formou a to prostredníctvom e-mailu na adresu info@dresy-trikoty.sk.

 

 

 

Článok III


Náležitosti Reklamácie a začatie Reklamačného konania3.1

 

Zákazník je povinný v Reklamácii uviesť:


a) svoje identifikačné údaje v rozsahu:


    - ak ide o fyzickú osobu - meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, kontaktné telefónne číslo a kontaktnú e-mailovú adresu;


    - ak ide o právnickú osobu - názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, spolu s identifikačnými údajmi o fyzickej
      osobe zastupujúcej alebo konajúcej v mene Zákazníka, kontaktné telefónne číslo a kontaktnú e-mailovú adresu;


b) opis skutočností, ktoré sú predmetom Reklamácie s uvedením toho, v čom Zákazník vidí nedostatok a/alebo nesprávnosť pri kúpe
    Produktu alebo Služby Predajcu, ktorých sa Reklamácia týka;


c) identifikátor produktu a/alebo služby, ktorých sa Reklamácia týka alebo je nutné je identifikovať pre riadne Vybavenie Reklamácie (napr. číslo dokladu o kúpe, názov Produktu alebo Služby a iné),


d) špecifikuje a predloží doklady, ktorými preukazuje pravdivosť ním uvádzaných skutočností;


e) špecifikuje spôsob a/alebo predmet nápravy, ktorý od Predajcu požaduje;


f) v prípade podania Reklamácie formou písomného podania podpis Zákazníka a dátum Reklamácie;


g) prípadne akékoľvek ďalšie skutočnosti umožňujúce rýchlejšie a efektívnejšie vybavenie Reklamácie.

 

 

3.2

 

V prípade Reklamácie týkajúcej sa transakcie je Zákazník povinný špecifikovať sumu transakcie, jej dátum, priložiť originál, prípadne
fotokópiu potvrdenia o vykonaní platby, prípadne iného dokladu, ktorý sa týka predmetnej transakcie. V prípade transakcie uskutočnenej
prostredníctvom Platobnej karty je Zákazník povinný uviesť aj všetky ďalšie známe informácie o reklamovanej transakcii, a to najmä aspoň orientačný čas, presné dátum a miesto uskutočnenia reklamovanej transakcie (napríklad súťaž v modernej gymnastike v konkrétnom meste alebo športovej hale alebo iné).

 

 

3.3

 

Reklamačné konanie sa považuje za začaté okamihom doručenia Reklamácie Predajcovi niektorým zo spôsobov v zmysle bodu 2.1 tohto
Reklamačného poriadku. Okamihom začatia Reklamačného konania začínajú plynúť lehoty na rozhodnutie o oprávnenosti Reklamácie
a lehoty na Vybavenie Reklamácie podľa Článku IV bod 4.2 Reklamačného poriadku, ak v tomto Reklamačnom poriadku nie je
uvedené inak.

 


3.4

 

V prípade, ak Reklamácia neobsahuje všetky skutočnosti v zmysle bodu 3.1 a/alebo 3.2 tohto Článku a bez ich uvedenia nie je možné
Reklamáciu vybaviť, je Predajca oprávnený postupovať spôsobom podľa bodu 3.6 tohto Reklamačného poriadku.

 

 

3.5

 

Predajca nie je povinný začať a viesť Reklamačné konanie na podklade podania, ktoré:


    - nie je Reklamáciou v zmysle bodu 1.2.3 tohto Reklamačného poriadku;


    - nebolo podané Zákazníkom alebo osobou oprávnenou konať za Zákazníka;


    - neobsahuje náležitosti Reklamácie v zmysle bodu 3.1 a/alebo 3.2 Reklamačného poriadku;


    - je opakovanou Reklamáciou, t.j. Reklamáciu týkajúcu sa toho istého Zákazníka, tej istej veci, Služby a/alebo Produktu Predajcu,
      v ktorej Zákazník neuvedie nové skutočnosti;


    - je vulgárne, hrubo urážlivé, zmätočné, neurčité alebo inak nejasné.

 


3.6

 

Na podania podľa bodu 3.5 tohto Reklamačného poriadku Predajca reaguje s prihliadnutím na obsah konkrétneho podania, pričom
Predajca je oprávnený sa k týmto podaniam aj nevyjadriť.

 

 

 

Článok IV


Lehoty na uplatnenie Reklamácie Zákazníkom
a na Vybavenie Reklamácie Predajcom

 

4.1

 

Lehoty na uplatnenie Reklamácie:

 


4.1.1

 

Reklamáciu je Zákazník povinný uplatniť bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia reklamovanej skutočnosti.

 


4.2

 

Lehoty na rozhodnutie Predajcu o oprávnenosti Reklamácie a Vybavenie Reklamácie:

 


4.2.1

 

Ak nie je uvedené v tomto Reklamačnom poriadku inak, Predajca určí spôsob Vybavenia Reklamácie bez zbytočného odkladu
odo dňa uplatnenia Reklamácie a v odôvodnených prípadoch, t. j. najmä v prípadoch vyžadujúcich zložité posúdenie, najneskôr
do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po určení spôsobu Vybavenia Reklamácie je Predajca povinný Reklamáciu vybaviť
v lehote nie dlhšej ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

 

 

4.3

 

O spôsobe Vybavenia Reklamácie Predajca Zákazníka informuje bez zbytočného odkladu po Vybavení Reklamácie. 

 

 

4.4

 

V prípade, ak Zákazník nesúhlasí so spôsobom Vybavenia Reklamácie, jeho ďalšie podanie ako reakcia na informáciu o spôsobe Vybavenia
Reklamácie v zmysle bodu 4.3 tohto Reklamačného poriadku:


a) bude za predpokladu, ak v ňom Zákazník uvedie ďalšie skutočnosti v pôvodnej Reklamácii neuvádzané, posudzované ako nová
Reklamácia a Predajca uskutoční nové Reklamačné konanie;


b) ak v ňom Zákazník neuvedie ďalšie skutočnosti, než skutočnosti uvádzané v pôvodnej Reklamácii, je Predajca oprávnený
postupovať spôsobom podľa bodu 3.6 tohto Reklamačného konania; Predajca o aplikácii tohto postupu Zákazníka
upovedomí spôsobom zohľadňujúcim formu, v akej Zákazník toto podanie uplatnil.

 

 

 

Článok V


Náklady Reklamačného konania

 

5.1

 

Náklady, ktoré Predajcovi v súvislosti s vybavením Reklamácie vzniknú, znáša Predajca.

 


5.2

 

Náklady spojené s vyhotovením Reklamácie, vrátane jej príloh a s predložením Reklamácie Predajcovi znáša Zákazník.

 

 

 

Článok VI


Záverečné ustanovenia

 


6.1

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 11.02.2018, ktorý je zároveň dňom jeho uverejnenia a účinnosť dňa 12.02.2018.
Nadobudnutím účinnosti Reklamačného poriadku sa ruší a nahrádza Reklamačný poriadok Predajcu účinný od 04.01.2016.

 


6.2

 

Otázky týkajúce sa vzájomných práv a povinností Predajcu a Zákazníka výslovne týmto Reklamačným poriadkom neupravené, sa spravujú
zmluvnou dokumentáciou vzťahujúcou sa k Produktu a/alebo Službe Predajcu tvoriacej predmet Reklamácie Zákazníka alebo príslušným zákonom Slovenskej republiky upravujúcim práva a povinnosti, jak Predajcu, tak Zákazníka.

 

6.3

 

Tento Reklamačný poriadok je dostupný na internetovej stránke Predajcu www.dresy-trikoty.sk a je súčasťou obchodných podmienok.

 

6.4

 

Riešenie sporov:

 

Ak ste spotrebiteľom (kupujúcim) a nie ste spokojný s vybavením Vašej reklamácie, máte právo požiadať nás o nápravu. Ak Vašej žiadosti o nápravu nevyhovieme do 30 dní, môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO na tomto linku: 

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK 

  

Súvisiacu právnu úpravu ARS (alternatívne riešenie sporu) nájdete v týchto právnych predpisov:

 

Zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov;

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013;

Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

 

 

 

 

V Michalovciach dňa 11.02.2018

 

Mária Dobrowolská DOMČEK


 

DANZA painting leotards / www.dresy-trikoty.sk / výrobca dresov DANZA

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.